بایدها و نبایدهای فرهنگی تایلند کدامند

چه کارهایی انجام دهیم و چه کارهایی انجام ندهیم  تایلندی ها مردمان بسیار با ادبی هستند و آداب معاشرت و نزاکت بر رفتار آنان حاکم است و این رفتار متأثر از بودائیسم است. جامعه تایلند یک جامعه ضد درگیری و مقابله است بنابراین باید به هر قیمتی که شده از درگیری و مقابله پرهیر کند. هرچقدر […]